Algemene leveringsvoorwaarden van RemoteCam

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Remotecam
LAATSTE UPDATE: 10-06-2011
Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:
 
A: Termen / definities
B: Voorwaarden
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Overeenkomst(en)
Artikel 3. Betalingen
Artikel 4. Verplichtingen relatie
Artikel 5. Auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom
Artikel 6. Gegevensbescherming
Artikel 7. Limitering van Aansprakelijkheid
Artikel 8. Agentschappen & partners
Artikel 9. Rechts- en forumkeuze
Artikel 10. Slotbepalingen


A: TERMEN / DEFINITIES:
Remotecam is gevestigd te Hengelo.
Relatie: Een natuurlijke - of rechtspersoon met wie Remotecam een overeenkomst aangaat of is aangegaan.
Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Remotecam en de relatie met betrekking tot dienst(en) en product(en) die Remotecam levert of heeft geleverd aan de relatie.
Diensten: De diensten van Remotecam waarvan levering met de relatie is overeengekomen in de overeenkomst.
Producten: De producten van Remotecam waarvan levering met de relatie is overeengekomen in de overeenkomst.
Programmatuur: De programmatuur die door Remotecam aan de relatie wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de diensten en / of producten van Remotecam.

IP-apparatuur: Alle apparatuur die uitgelezen en / of bediend en / of aangestuurd kan worden via het Internet, via netwerk of enige andere verbinding.

Partner: Onder partner worden verstaan alle natuurlijk- of rechtspersonen waarmee Remotecam een samenwerkingsovereenkomst mee heeft.

Agentschap: Onder agentschap worden verstaan alle natuurlijk- of rechtspersonen die producten en / of diensten van Remotecam verkopen aan derden.
Lease: Het op afbetaling aanschaffen van een product en / of dienst van Remotecam

B: VOORWAARDEN:
Artikel 1. Algemeen: 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, product, factuur, overeenkomst en rechtsbindingen tussen Remotecam  en een natuurlijk - of rechtspersoon, hierna te noemen relatie.
1.2 Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegde vertegenwoordiger van Remotecam ondertekend schrijven.
1.3 De algemene of specifieke voorwaarden van de relatie worden door Remotecam niet geaccepteerd.
1.4 Remotecam is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.
1.5 De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien een of meerdere punten uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst onaangetast.
1.6 Anders dan haar herstelverplichting (1.8) is Remotecam is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of soortgelijke welke relatie ondervindt door het niet naar wens of geheel niet functioneren van de faciliteiten, producten of diensten van Remotecam of een van haar partners of agentschappen.
1.7 Relatie zal Remotecam binnen 24 uur nadat de relatie de fout in de geleverde dienst of het geleverde product heeft opgemerkt of had kunnen opmerken per aangetekend schrijven in kennis stellen van mogelijke disfunctioneren of storing of vermeende aansprakelijkheden van Remotecam en zal een redelijke termijn geven voor herstel; indien voornoemde melding niet plaatsvond verliest relatie ieder recht op het instellen van een vordering en het recht tot herstelverplichting.
1.8 De wederpartij is gehouden alle medewerking te verlenen aan het door Remotecam in te stellen onderzoek naar de klacht. Indien en voor zover Remotecam van oordeel is dat de wederpartij correct, terecht en tijdig heeft geklaagd, dan zal Remotecam, zulks te harer keuze, ofwel de dienst alsnog op juiste wijze leveren, ofwel de wederpartij een korting op de prijs verlenen, ofwel de wederpartij terzake voor enig bedrag crediteren. Door de voldoening door Remotecam aan een van deze herstelverplichtingen zal Remotecam jegens de wederpartij geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.
1.9 Broncodes welke door relatie worden gebruikt of toegekend voor gebruik blijven eigendom van Remotecam, op geen enkele wijze, noch in de vorm van permanent gebruik noch (semi-) permanent bezit kan relatie aanspraak maken op de broncodes.
1.10 In alle gevallen waarin een overeenkomst met de relatie eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.
1.11 Alle gebruikte materialen, tenzij aangeleverd door de relatie of een instelling handelend namens de relatie, blijven te allen tijde eigendom van Remotecam  tenzij anders is vastgelegd in een overeenkomst.
1.12 Het beheer en onderhoud van diensten en / of producten van Remotecam valt nooit binnen de aan relatie verstrekte offerte en / of contract, tenzij duidelijk is overeengekomen.
1.13 Alle door Remotecam vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief de wettelijk verschuldigde BTW.
1.14 Vervolgaanpassingen en / of aanpassingen / wijzigingen buiten de offerte om geschieden tegen betaling.


Artikel 2. Overeenkomst(en):
2.1 De overeenkomst tussen Remotecam en relatie gaat direct in op het moment van goedkeuring door Remotecam van een ingediende aanvraag. Het corresponderende tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.
2.2 a. Alle door Remotecam gedane offertes zijn vrijblijvend. Remotecam heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de relatie verstrekte gegevens. De diensten staan ter beschikking van de relatie nadat de getekende overeenkomst is ontvangen, mits deze voldoet aan de in de voorwaarden en het contract gestelde regels.
2.2 b. Aanvaarding door de relatie van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte en deze algemene voorwaarden op iedere pagina geparafeerd en onderaan de laatste pagina ondertekend en gedagtekend per aangetekende post aan Remotecam te retourneren. Indien aanvaarding niet per aangetekende post geschiedt, is Remotecam niet aansprakelijk voor een juiste c.q. tijdige afhandeling. Indien dit uitdrukkelijk door Remotecam wordt aangegeven kan aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld door e-mail, geschieden.
2.3 Remotecam behoudt zich het recht voor om een aanvraag voor een product, dienst of andere werkzaamheden te weigeren en is hiervoor geen uitleg verschuldigd.
2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, en stilzwijgend met 12 maanden verlengd. Bij opzegging van de overeenkomst dient de relatie dit schriftelijk (aangetekend) te melden, minimaal 2 maanden voor het einde van de te verlengen overeenkomst. Tot aan het einde van de overeenkomst is de relatie het gangbare tarief verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop Remotecam de opzegging ontvangt.
2.5 Een overeenkomst is door relatie niet overdraagbaar .
2.6 Indien naar het oordeel van Remotecam daartoe redenen aanwezig zijn, is Remotecam gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te schorten, dan wel, indien Remotecam dit toepasselijk acht, de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen en van rechtswege als beëindigd te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft het gangbare tarief verschuldigd.
2.7 Indien Remotecam door oorzaak van de relatie extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is Remotecam gerechtigd deze bij relatie in rekening te brengen; onder oorzaken van de relatie vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie, nalatigheid, veroorzaakte doublures en niet tijdig aanleveren van benodigde materialen.
2.8 Indien bepalingen in deze voorwaarden en de afgesloten overeenkomst tot een geschil of procedure leiden wegens overtreding van deze voorwaarden of de afgesloten overeenkomst of enig ander verzuim van de kant van de relatie dan erkent relatie, diens aansprakelijkheid voor alle door Remotecam gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.


Artikel 3. Betalingen:
3.1 a. De verschuldigde bedragen dienen vooraf per jaar te worden voldaan, binnen 10 werkdagen na de factuurdatum.
3.1 b. Voor service-, onderhouds- of elk ander contract met een terugkerende dienst behoudt Remotecam zich het recht voor om de door relatie verschuldigde bedragen middels een automatische incasso te incasseren, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De automatische incasso gebeurt maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks aan het begin van iedere maand.
3.2 De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven en prijzen. De tarieven zijn opgenomen in de overeenkomst en exclusief het op dat moment geldende en toepasselijke BTW-tarief.
3.3 a. Bij te late betaling behoudt Remotecam zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik van de wanbetaler te blokkeren. Nadat achterstallige bedragen zijn voldaan kan heraansluiting uitsluitend plaatsvinden tegen vergoeding van gemaakte kosten.
3.3 b. Betalingen dienen door de relatie te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de relatie op verrekening met een vordering op Remotecam is uitgesloten. Remotecam behoudt zich het recht voor om verschuldigde bedragen af te schrijven van de bankrekening van de relatie, dan wel aan relatie te factureren, vóór aanvang van de nieuwe, overeengekomen contractstermijn of voorafgaande aan een nieuwe verlenging van de contractstermijn
3.4 Remotecam behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien de relatie de volgens deze overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt.
3.5 Tot het moment waarop de betaling van betreffende factuur is ontvangen blijft Remotecam formeel eigenaar van hetgeen uit de prestaties van Remotecam voortvloeit.
3.6 Remotecam is te allen tijde gerechtigd een voorschot van maximaal 40% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen.


Artikel 4. Verplichtingen & rechten relatie:
4.1 De relatie zal de ter beschikking gestelde diensten en / of producten niet gebruiken voor handelingen en / of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet waarbij de relatie enige beveiliging doorbreekt en / of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
4.1.1 De relatie zal zijn IP-apparatuur niet gebruiken of verhuren voor handelingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
4.1.2. De relatie kan zich niet beroepen op juridisch advies van Remotecam. De relatie heeft de verplichting zelf juridische mogelijkheden van door Remotecam geleverde diensten en / of producten uit te zoeken en naar deze mogelijkheden te handelen.
4.2 De relatie zal de systemen en instellingen van Remotecam niet beschadigen.
4.3 Relatie erkent de aansprakelijkheid voor schade aan Remotecam of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met voorgaande regels.
4.4 De verplichting tot betaling van het onderhavige tarief gedurende de tijd van buitengebruikstelling blijft onverkort van toepassing.
4.5 Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van de relatie die handelt in strijd met het in artikel 4 gestelde dit rechtvaardigt heeft Remotecam het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde facturen de overeenkomst te ontbinden en de restbedragen van het contract te innen.
4.6 Remotecam  is niet aansprakelijk voor schade aan derden ontstaan door handelingen of gedragingen van de relatie in strijd met voorgaande regels.
4.7 De relatie vrijwaart Remotecamtegen aanspraken van derden terzake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het gebruik van de relatie van de Remotecam diensten, producten en verbindingen.
4.8 De relatie verklaart Remotecam direct per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen indien relatie aansprakelijk wordt gesteld of claims ontvangt door derden die verband houden met de activiteiten van relatie op Internet en / of tijdens het gebruik van de producten en / of diensten van Remotecam.
4.8.1 Relatie vrijwaart Remotecam voor alle aanspraken van derden.
4.9 De relatie heeft het recht om tijdens de pilot, welke nadrukkelijk moet zijn overeengekomen, gebruik te maken van de producten en / of diensten van Remotecam. Na de pilot periode is Remotecam gerechtigd een marktconform uurtarief te rekenen voor de extra opgeleverde werkzaamheden.
4.10 Relatie dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, netwerk, modem en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups en gebruik van toegangscodes. Remotecam is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.
4.11 Remotecam behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de relatie handelt in strijd met voorgaande regels en niet diens verplichtingen terzake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dit totdat de relatie aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden heeft voldaan.


Artikel 5. Auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom:
5.1 Alle door Remotecam ontwikkelde producten blijven intellectueel eigendom van Remotecam tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Remotecam kan besluiten de broncode van een geleverd product niet beschikbaar te stellen aan de relatie.
5.3 Vermenigvuldigen van door Remotecam gemaakt materiaal, zoals websites, applicaties en andere producten, is zonder toestemming van Remotecam niet toegestaan.
5.4 De afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale ofwel voor tijdens contract datum afgesproken eigen gebruik van de diensten.
5.5 Het is de afnemer niet toegestaan derden gebruik van de programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.


Artikel 6. Gegevensbescherming:
6.1 Remotecam legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de relatie, mede door het gebruik van de dienstverlening door relatie, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om relatie op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten. Hierbij tracht Remotecam rekening te houden met voorkeuren van relatie.
De relatie heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan Remotecam te worden gedaan.
6.2 Remotecam zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of wederpartij haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Remotecam op grond van eendergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Remotecam niet aansprakelijk voor de daardoor bij wederpartij ontstane schade.


Artikel 7. Limitering van Aansprakelijkheid
7.1 De relatie kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Remotecam van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering van de diensten en / of producten van Remotecam.
7.2 Remotecam is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met de relatie nooit aansprakelijk voor door de relatie geleden indirecte- dan wel gevolgschade (bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, inkomsten, diefstal, inbraak) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De relatie is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van de door Remotecam geleverde diensten en / of producten en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.
7.3 Remotecam aansprakelijkheid is gelimiteerd tot directe, materiele schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de relatie voor geleverde diensten aan Remotecam betaalde bedragen.
7.4 Schade waarvoor Remotecam op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Remotecam te zijn gemeld. Indien schade niet tijdig wordt gemeld kan de relatie geen beroep doen op herstelverplichting (Artikel 1.8) en / of vergoeding van schade.
7.5 De relatie is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende logingegevens en wachtwoorden. Remotecam is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Remotecam is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de relatie op haar systemen worden geplaatst.
7.6 Remotecam is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de relatie die is veroorzaakt door derden, agentschappen en / of partners, die al dan niet gebruik maken van de diensten en / of producten van Remotecam. 7.7 De relatie vrijwaart Remotecam tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de diensten en / of producten van Remotecam en/of het Internet door de relatie.


Artikel 8. Agentschappen & partners
8.1 Agentschappen worden te allen tijde aangesteld en gecertificeerd door Remotecam voor het aanbieden van producten en / of diensten van Remotecam.
8.1.1 Agentschappen mogen deze certificering gebruiken in hun marketinguitingen.
8.1.2. Remotecam behoudt te allen tijde het recht om de certificering in te trekken mocht blijken dat de agentschap niet meer voldoet aan de gestelde eisen of aan deze algemene voorwaarden.
8.1.3 Remotecambehoudt het recht om aanvragen voor certificering als agentschap te weigeren en is hiervoor geen uitleg verschuldigd.
8.2 Agentschappen zullen te allen tijde het marketingconcept van Remotecam respecteren en zullen derhalve niet zomaar aanpassingen maken aan marketinguitingen van Remotecam. Ook zullen zij trachten hier geen afbreuk aan te doen.
8.3 Remotecam is op generlei wijze aansprakelijk en verantwoordelijk voor handelingen en / of uitingen van haar agentschappen en partners.
8.4 Remotecam is op generlei wijze aansprakelijk voor het niet nakomen van overeenkomsten die rechtstreeks tussen agentschappen en / of partners en derden worden gesloten.
8.5 Alle informatie die wordt uitgewisseld tussen partners en Remotecam wordt als vertrouwelijk behandeld en vallen onder de getekende geheimhoudingsverklaring.
8.6 Zowel Remotecam als partners committeren zich te werken met een gezamenlijk belang wat inhoudt dat daar waar mogelijk in het belang van het gezamenlijke doel wordt gedacht en gehandeld.


Artikel 9. Rechts- en forumkeuze
9.1 Op de (rechts)verhouding tussen Remotecam en relatie is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Almelo, tenzij Remotecam ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

  

Artikel 10. Slotbepalingen
10.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
10.2 De relatie is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Remotecam, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de overeenkomst over te dragen aan derden.
10.3 Wijzigingen in de bevoegdheid van de relatie, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Remotecam eerst van kracht worden nadat Remotecam daarvan schriftelijk door relatie in kennis is gesteld.
10.4 De relatie is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Remotecam. De relatie kiest in haar relatie tot Remotecam uitdrukkelijk domicilie op het laatste door relatie aan Remotecam schriftelijk opgegeven adres.
10.5 De relatie dient ingeval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsanerings-regeling Remotecam hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.
10.6 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de websites van Remotecam (www. Remotecam.nl/algemenevoorwaarden) en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Remotecam. De ALGEMENE VOORWAARDEN Remotecam zijn voorts gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede

Naam: D.C Scholten-Hobbelink
Functie: directeur
Algemene Voorwaarden Remotecam versie juni 2011